Sprawozdanie Merytoryczne z działalności za 2004 OPP

Wersja do wydruku   

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA    Pomocy Ludziom z Uszkodzoną Wątrobą „ŻYCIE PO PRZESZCZEPIE”      za rok 2004

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego sprawozdania z działalności fundacji Zarząd Główny Stowarzyszenia Pomocy Ludziom z Uszkodzoną Wątrobą “Życie po przeszczepie” przedstawia Sprawozdanie merytoryczne z działalności w roku sprawozdawczym 2004 według układu określonego w § 2 powyższego Rozporządzenia.


1/ Stowarzyszenie Pomocy Ludziom z Uszkodzoną Wątroba „Życie po przeszczepie” z siedzibą Zarządu Głównego w Skwierzynie 66-440, ul. Łąkowa 8, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000009505 i posiadające status Organizacji Pożytku Publicznego od dnia 16.09.2004. NIP: 596-162-10-07, Regon 211183402.

    W roku 2004 Zarząd Główny działał w następującym składzie:

 • Prezes  - Krzysztof Pijarowski – Skwierzyna 66-440, ul. Łąkowa 8.
 • V-ce prezes  - dr Marta Wawrzynowicz-Syczewska – Szczecin 70-777, ul. Jasna 1D/4
 • V-ce prezes - dr Magdalena Sroczyńska-Kożuchowska - Warszawa 01-471, ul. Pełczyńskiego 22E/39
 • Sekretarz  - Robert Kęder – Otwock 05-400, ul. Sportowa 8/10
 • Skarbnik - Edyta Hałuszczak - Szczecin 70-123 , ul. Dunikowskiego 48/64
 • Członek - Cezary Kozłowski - Olsztyn 10-089, Iwaszkiewicza 39/23 2/ I/

Zakres działalności Stowarzyszenia to m.in.:

 • a/ propagowanie wiedzy na temat: przeszczepów wątroby jako jedynej skutecznej drogi całkowitego wyleczenia ośrodków transplantologii w kraju możliwości bezpośrednich kontaktów z ośrodkami i chirurgami zespołów transplantacyjnych
 • b/pomocy psychologicznej osobom oczekującym na przeszczep poprzez możliwość bezpośrednich kontaktów z osobami po przeszczepie
 • c/ zmiana świadomości społeczeństwa w zakresie możliwości pobierania narządów od dawców. Przełamywanie oporu rodzin osób zmarłych wobec propozycji pobierania narządów do transplantacji
 • d/ nawiązywanie kontaktów i współpraca z organizacjami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi mającymi podobne cele.
 • e/uczestnictwo w akcjach profilaktyki wątroby I

II/ Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: Prowadzenie działalności popularyzatorskiej i informacyjnej za pomocą wszystkich dostępnych mediów i technik. Przekazywanie najnowszych informacji z zakresu chorób wątroby i transplantologii kadrze medycznej pierwszego kontaktu i specjalistycznym poradniom. Współdziałanie z innymi Stowarzyszeniami, instytucjami w realizacji statutowych celów Stowarzyszenia. Podejmowanie innych przedsięwzięć zgodnych z prawem, które okażą się celowe dla rozwoju Stowarzyszenia.

III/W roku 2004 Zarząd Główny Stowarzyszenia „Życie po przeszczepie”swoją uwagę skupił m.in. na :

 • 1.Stałej pracy z członkami Stowarzyszenia. Zwłaszcza oddział w Warszawie organizował cotygodniowe dyżury w szpitalu spotykając się z nowymi pacjentami oczekującymi na transplantacje i będącymi już po przeszczepie.
 • 2.Dalszemu prowadzeniu i medialnemu nagłośnieniu akcji nazwanej „Oświadczenie Woli” zaprezentowanej po raz pierwszy jesienią 2003 roku w Rokitnie. Promocja w prasie, radiu i telewizji. Rozesłano oraz rozdano ok. 15 tyś. druków. Znakomitym kanałem dystrybucji okazała się strona www.przeszczep.pl. za, pomocą której mogliśmy dotrzeć do najdalszych zakątków kraju w tym do obszaru Polski południowej i tzw. ściany wschodniej. Nasze przedsięwzięcie zostało zauważone przez media centralne i regionalne.
 • 3.Udziale jako partner strategiczny, obok Głównego Inspektora Sanitarnego Kraju, w akcji profilaktycznej „Żółty Tydzień”. Stowarzyszenie firmowało swoim logiem akcję, brało udział w konferencjach prasowych, telewizyjnych wejściach antenowych oraz programach radiowych. Z tej okazji przy udziale firmy GSK wydaliśmy ulotki poświecone wzw. B i C oraz plakaty wzw B i wzw C, które trafiły do wszystkich Sanepidów w kraju. oraz
 • 4.  26 stycznia 2004 zorganizowaliśmy w Sali Senatu Akademii Medycznej w Warszawie Ogólnopolskie Obchody Dnia Transplantacji. Wzięli w niej udział czołowi polscy transplantolodzy, pacjenci, studenci medycyny i dziennikarze. W dniu tym TVP 2 przygotowała z naszej inicjatywy specjalne wejścia antenowe w tzw. „oprawie programu”.
 • 5.Zorganizowaliśmy kolejną pielgrzymkę osób po przeszczepie do Częstochowy gdzie homilię okolicznościową wygłosił przeor Klasztoru na Jasnej Górze.
 • 6.Podjedliśmy się zredagowania pierwszego numeru własnego biuletynu - kwartalnika „www.przeszczep.pl”, poświeconego transplantacjom i działalności Stowarzyszenia „Życie po przeszczepie” którego druk odbył się w styczniu 2005.
 • 7.Rozwijaliśmy nasz portal internetowy www. przeszczep.pl , który rozbudowaliśmy o dział serce i nerki. Stworzyliśmy także specjalny panel konsultantów medycznych .za pomocą którego internauci mogli zadawać pytania wybitnym specjalistom medycznym z zakresu transplantacji i hepatologii
 • 8.Stale uczestniczyliśmy w konsultacjach stowarzyszeń pacjenckich z ministerstwem Zdrowia w zakresie wprowadzanych istotnych ustaw w tym dotyczących leków itp. Braliśmy także udział w specjalnym posiedzeniu Senackiej Komisji Zdrowia poświęconej problematyce transplantacji

3/. Stowarzyszenie nie prowadziło działalności gospodarczej

4/. Zarząd nie podejmował Uchwał. Wydatkowanie opierało sie na umowach darowizny lub opiniowaniu korespondencji i zatwierdzaniu do wypłaty

5/. W roku 2004 Stowarzyszenie uzyskało dochody według podziału:

 • spadek – nie było
 • zapis – nie było
 • darowizna, środki pochodzące ze budżetu państwa lub samorządów - nie było
 • odpłatnych świadczeń itp. - nie było

z pozostałych źródeł:

 • - od osób fizycznych – 3.100,-
 • - od osób prawnych, prywatnych - 27.500,-
 • - składki członkowskie, opłaty za zjazd i inne – 8.087,98
 • razem przychody na kwotę 38.687,98

6/. Informacja o poniesionych kosztach

 • a/ koszty poniesione na realizacje celów statutowych – 15.454,46
 • b/ koszty poniesione na administracje – 4.992,13
 • c/ działalność gospodarcza – nie było
 • d/ pozostałe koszty – 4.479,01

7./ Dane o : zatrudnieniu

 • a/ nie dotyczy
 • b/ nie dotyczy
 • c/ nie dotyczy
 • d/ - osoba na umowę zlecenie (Główna Księgowa) – 3.000,-
 • - osoby prace zlecone – 2.900,-
 • e/ nie dotyczy
 • f/ nie dotyczy
 • g/ nie dotyczy
 • h/ nie dotyczy
 • i/ nie dotyczy
 • j/ nie dotyczy

8/. Nie było działań zleconych Stowarzyszeniu

9/. Nie było zobowiązań podatkowych na Stowarzyszeniu

§3/. W roku 2004 nie było przeprowadzanych kontroli finansowych

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Pomocy Ludziom z Uszkodzoną Wątrobą „Życie po przeszczepie” za rok 2004 podpisali:

 • Skarbnik ZG Stowarzyszenia – Edyta Hałuszczak 
 • Prezes ZG Stowarzyszenia – Krzysztof Pijarowski
Projektowanie stron SSI